Paddock Reglement

Sportiviteit en hoffelijkheid maken het voor iedereen leuker

 1. De wedstrijdpaddock is uitsluitend voorbehouden voor de deelnemers te paard/pony.
  Overtreding tegen deze maatregel lijden tot uitsluiting van de op de timing vermelde combinatie.
 2. Enkel deelnemers in wedstrijdkledij worden toegelaten in de paddock. De jas is niet verplicht tijdens het inrijden.
 3. Het is de trainers of begeleiders niet toegelaten zich in de paddock te bevinden,tenzij deze zodanig is ingesloten dat hun hulp aan de ruiters anders onmogelijk zou zijn of te storend voor andere ruiters. In dat geval mogen zij plaats nemen in de hoek van de paddock,maar zich geenszins naar het midden van de piste begeven.
  Deze maatregel kan alleen door de steward worden toegestaan.
 4. Het is niet toegelaten een paard in de paddock te longeren.
 5. Ingeval van kruising, hebben de ruiters die op de linkerhand rijden in principe voorrang.
 6. Het is gebruikelijk speciaal voorrang te verlenen aan  deelnemers die passage, piaffe en pirouette uitoefenen.
 7. Uitstappen of stilstaan op de hoefslag is ten zeerste af te raden.
  Het hindert de ruiters die inrijden.
 8. Evenals op-en afstijgen gebeurt in het midden van de piste.
 9. De deelnemers die andere gangen en bewegingen dan de stap, halt houden of achteruitgaan uitvoeren, hebben voorrang.
 10. De Steward heeft tot taak de reglementen te doen eerbiedigen en het optomen en de kledij van de ruiters na te kijken.Hij kan desgevallend een deelnemer vermanen of uitsluiten en brengt eventueel verslag uit bij de jury.
  Bij uitvoering van een bitcontrole zal deze met de grootste omzichtigheid gebeuren,onmiddellijk na het verlaten van de piste.Het gebruik van chirurgische handschoenen is hierbij verplicht ( één paar per paard/pony ).
 11. Teneinde ongevallen te voorkomen,worden geen voetgangers in de paddock toegelaten.Uitgezonderd een ruiter met paard/pony aan de teugel om in of uit de paddock te gaan.

AL HETGEEN NIET IN HET REGLEMENT VERMELD STAAT IS NIET TOEGELATEN

 

* * * * * * * * * * *