Algemeen Reglement

Revisie 2017

 
AL HETGEEN NIET IN HET REGLEMENT VERMELD STAAT
IS NIET TOEGELATEN

Statuut

 1. De UNIE VAN DRESSUURRUITERS V.Z.W. (identificatienummer 843/54), hierna verder UDR genoemd, is een onafhankelijke V.Z.W. die de dressuursport voor paarden en pony’s als doel heeft.
 1. De UDR organiseert dressuurwedstrijden.  De wedstrijden zijn voor iedereen toegankelijk, ongeacht of ze al dan niet, bij een andere Federatie, Groepering of club zijn aangesloten.

Leden UDR

Het lidgeld :

 1. bedraagt 35 Euro per jaar ( van 1 april tot 31 maart van het volgende jaar ).
 2. Is verplicht voor ruiters met vergunning, behalve uitzondering voor plaatselijke ruiters die slechts twee maal per seizoen mogen deelnemen ( zie hierna ).
 3. Iedereen die het wenst (sympathisanten, maneges enz…) kan natuurlijk ook lid worden van de UDR.
 4. Een lid geniet volgende voordelen:
  1. Heeft stemrecht op de algemene vergadering
  2. Krijgt regelmatig bericht van alle gegevens, inlichtingen, reglementswijzigingen, voorlopige klassementen en van alle gegevens betreffende de kalenders.
  3. Als ruiter komt hij/zij in aanmerking voor de verschillende regelmatigheidsklassementen van de UDR.

Rijvergunning – Immatriculatie :

Officieel Seizoen :               van 1 April tot 31 Maart van het volgende jaar

1. Leden van de UDR

Om te kunnen deelnemen dient iedere ruiter in het bezit te zijn van een rijvergunning , een immatriculatie paard / pony en een verzekering :
Het bedrag wordt ieder jaar door de Algemene Vergadering vastgesteld op voorstel van de Beheerraad.

> Rijvergunning voor alle niveaus is vastgesteld op 30 Euro.

> Immatriculatie van een paard / pony is vastgesteld op 7,5 Euro.

> Verzekering voor een ruiter( zie “Verzekering” – artikel C )  is vastegesteld op 7,5 Euro

De rijvergunning , immatriculatie & verzekering zijn geldig van 1 April van ieder jaar tot 31 Maart van het volgende jaar.


2. Speciale regeling voor niet leden van de UDR
     


A. Plaatselijke Ruiters / Amazones

Ze zijn klant van de manège die een UDR wedstrijd inricht en mogen aan deze wedstrijd deelnemen.
De inschrijvingen dienen via de manege te gebeuren .
Deze ruiters rijden met een gratis dagvergunning en mogen de proeven rijden volgens artikel 110-
Alinea 1 van het UDR-Dressuurreglement.
Ze betalen hun proeven ( € 8 per proef ) aan de manege die alle inschrijvingen verzamelt en aan het secretariaat van de UDR bezorgt .
De manege betaald de dag van de wedstrijd aan de UDR het totaal bedrag van de inschrijvingen .

Zich online inschrijven voor deze ruiters is niet toegelaten .

B. Ruiters / Amazones met een Dagvergunning

Officieel seizoen

Buiten de mogelijkheid om als plaatselijke ruiter aan wedstrijddagen deel te nemen, wordt aan ruiters/amazones dewelke geen lid zijn van de UDR de mogelijkheid geboden om deel te nemen aan MAXIMUM TWEE UDR-wedstrijden per officieel seizoen met een dagvergunning :

 1. Per wedstrijd betaalt de ruiter/amazone 10 € voor een dagvergunning en € 8 per proef die ze willen rijden
 2. Alle kosten verbonden aan hun inschrijving dienen betaald te zijn ten laatste de WOENSDAG vòòr de wedstrijd waarvoor zij willen inschrijven.
 3. Bijzondere bepalingen voor de deelnemers : zie artikel 110-alinea 1 van het UDR-dressuurreglement
 4. De ruiters / amazones moeten zich online inschrijven .

C. Algemene voorwaarden voor Plaatselijke Ruiters & Ruiters met een dagvergunning

Deze ruiters/amazones komen alleen in aanmerking voor de dagklassementen en kunnen niet in de eindklassementen voorkomen.

Ze kunnen niet genieten van de ongevallen verzekering zoals afgesloten voor de leden UDR en dienen eventueel zelf te voorzien in een persoonlijke ongevallen verzekering.

Door hun inschrijving verbinden deze ruiters/amazones zich te zullen schikken naar de reglementen van de UDR .

Proeven UDR

Officieel seizoen :

 1. Paarden
 1. Nationaal: E5/17 – E7/17 – A5/17 – A10/17 – L2/17 – L8/17 – M4/17 – M10/17
 2. Internationaal : Prix St Georges/17 – Intermédiaire I /17 – Intermédiaire II /17
 1. Pony’s 
 1. Nationaal : Miniemen/17 – Training/17 – E7/17 – A5/17 – A10/17 – L2/17 – L8/17
 2. Internationaal : Preliminary Test /17– Team Test /17

Het inschrijvingsgeld bedraagt € 8 per proef voor alle niveaus en alle nationale proeven mogen worden voorgelezen.

Zie ook de bijzondere bepalingen van Art 110 van het dressuurreglement.

Inschrijvingen

1 . Deelnemen Buiten Wedstrijden :

Teneinde jonge & onervaren paarden de kans te geven enige wedstrijdervaring op te doen
is het toegelaten aan leden en daglicenties om buiten wedstrijd deel te nemen aan een
niveau 0 .

De combinatie moet aan de volgende voorwaarden voldoen :

– De combinatie kan niet deelnemen aan een hogere proef dan E7 .
– Elke combinatie die wenst deel te nemen buiten wedstrijd , mag NA MAART 2013 nooit
in een UDR klassement zijn opgenomen .
– Indien de combinatie beslist om mee te dingen aan het klassement , kan men niet meer
terug buiten wedstrijd inschrijven .
– De inschrijving buiten wedstrijd moet duidelijk vermeld worden bij inschrijving en valt volledig
onder de verantwoordelijkheid van de ruiter .
– De combinatie ziet af van enig prijzengeld , erelintje , stalplaat of andere vorm van prijs .
– De combinatie wordt niet vermeld in het klassement op de website .
– De combinatie neemt geen deel aan de prijsuitreiking .
– Het protocol kan op het secretariaat opgevraagd worden nadat de laatste ruiter E5 of E7 zijn/haar proef heeft voorgesteld.

De UDR houdt geen historiek bij van buiten wedstrijd gereden combinaties.

2. Inschrijvingen & Betalingen :

Online inschrijvingen zijn niet toegelaten voor Plaatselijke Ruiters & Amazones


Telefonisch of per fax kan er niet worden ingeschreven
.

De inschrijvingen dienen ONLINE via website UDR te gebeuren .
De uiterste datum voor online inschrijvingen is voor elke wedstrijd telkens vermeld op de kalender en is telkens de Zondag van de week voordien om 20u00 .

Het verschuldigde bedrag dient op rekening 432-6156081-22 van UDR staan , ten laatste de WOENSDAG vòòr de wedstrijd.


Inschrijvingsgelden blijven verschuldigd , ook indien men niet aan de wedstrijd deelneemt

Uitzonderingen kunnen aanvaard worden op grond van medische redenen voor paard en / of
ruiter , en volgens de volgende voorwaarden :

A )
– Paard : medisch attest van de veearts
– Ruiter : medisch attest van de huisarts

B ) Het secretariaat dient verwittigd te worden voor aanvang van de wedstrijd


Buiten deze regels kan er niet worden ingeschreven .

Verzekering

De UDR sluit, ter bescherming van haar aangesloten clubs of verenigingen die dit wensen, een speciale verzekering af die zowel de risico’s der Burgerlijke Aansprakelijkheid als de persoonlijke lichamelijke ongevallen dekt.

A.Doel

Dekking der risico’s der activiteiten in clubverband, o.a. competities, kampioenschappen, vriendschappelijke en andere wedstrijden, matches, toernooien, trainingen, voorstellingen en demonstraties, oefeningen, groepsreizen (verblijf inbegrepen) en alle wedstrijden georganiseerd door de onderschrijver van het contract en door de instellingen die er van afhangen (clubs, enz…)

Deze activiteiten moeten rechtstreeks verband houden met de verzekerde sport en uitgeoefend worden hetzij op plaatsen waar zich de sportinstallaties bevinden, hetzij buiten deze plaatsen maar dan wel onder toezicht en controle of minstens met de uitdrukkelijke of stilzwijgende toestemming van de onderschrijver van het contract.

De UDR-ruiters met officiële vergunning genieten automatisch van de voordelen van deze verzekering ( zie hierna ).

B.Waarborgen

 1. Burgerlijke Aansprakelijkheid
 1. lichamelijke schade: tot 2.500.000 Euro per ongeval
 2. materiele schade: tot 500.000 Euro per ongeval
 1. Lichamelijke ongevallen:
 1. behandelingskosten
 2. vergoeding ingeval van overlijden: 7.500 Euro
 3. vergoeding ingeval van bestendige invaliditeit (op basis 15.000 Euro)
 4. vergoeding bij tijdelijke ongeschiktheid (5,5 Euro per dag tijdens 75 weken)

De volledige polis is ter inzage op het secretariaat UDR.

C.Premies

Categorie I:

met inbegrip van de waarborg “tijdelijke ongeschiktheid” (m.a.w. de zelfstandigen die dit wensen): 18 €

Categorie II:

de loon- en weddetrekkenden en de leden zonder beroepsinkomsten (met uitsluiting dus van de waarborg “tijdelijke ongeschiktheid”) : 7,5 €

 

De Timing

Voor iedere wedstrijd maakt de UDR een tijdschema op.
Dit schema verschijnt op de website en is ter inzage op het wedstrijdsecretariaat vanaf de aanvang van de wedstrijd.

Iedere deelnemer weet dus op welk tijdstip hij zich bij de Jury moet aanbieden.
Hij wordt door de steward verwittigd dat zijn startuur nadert en vijf minuten voor de aanvang van zijn proef moet de ruiter zich bij deze laatste aanbieden
Deze regel is absoluut verplicht.

Op het aangeduide uur moet de Jury de combinatie kunnen beoordelen bij het binnenkomen bij A.
Wij spannen ons in hoge mate in om de timing nauwgezet te volgen.
Wijzigingen aan de startorde kan alleen en in uitzonderlijke gevallen worden toegestaan door de steward .
Eventuele vertragingen kunnen echter niet tegen de organisator worden opgeworpen.

Wegens omstandigheden kan de timing de dag van de wedstrijd aangepast worden

Prijsuitreikingen

Alle geklasseerde deelnemers aan een proef dienen zich te paard en in kledij op de prijsuitreiking aan te bieden om deel te nemen aan de ereronde.
Indien omstandigheden zulks onmogelijk maken, dienen ze de wedstrijdleiding of de paddockcommissaris op voorhand te verwittigen.
Wanneer ze deze verplichting niet in acht nemen, kunnen ze uit de uitslag worden geschrapt.

Klassementen en Prijzen

 1. Voor alle proeven zijn er op iedere wedstrijd geldprijzen voorzien volgens een vast barema.  Op het einde van het seizoen wordt een eindklassement opgesteld volgens de hierna volgende reglementen:
 1. Ieder seizoen wordt onder de leden-ruiters van de UDR een competitie ingericht met afzonderlijk klassement per proef ( E5/17 , E7/17 , A5/17 ,…), voor paarden en pony’s.
  1. De combinaties van éénzelfde ruiter – paard/pony die aan minimum 11 wedstrijddagenhebben deelgenomen ( circa 30% afwezigheid toegestaan )  en minstens 6 keer dezelfde proef hebben voorgesteld, komen in aanmerking voor een algemeen klassement, opgemaakt na afloop van alle wedstrijden georganiseerd door de UDR in een seizoen.
  1. Éénzelfde ruiter met een ander paard/pony komt in aanmerking als een andere combinatie.
  1. Per proef is het gemiddelde % van de zes beste uitslagen bepalend voor de rangschikking.
  1. In geval van gelijkheid van % wordt het hoogste %, in een UDR wedstrijd behaald in die proef, als beslissend aanzien (desgevallend het tweede hoogste enz…).
  1. De combinatie paarden, die aan tenminste tien wedstrijddagen heeft deelgenomen en ten minste twaalf proeven heeft voorgesteld, en die het beste gemiddelde % over die twaalf proeven (in geval meer dan twaalf proeven het gemiddelde der beste twaalf %) wordt bovendien laureaat van de Schaal Henry Peeters.
  1. Voor de pony-ruiters is eenzelfde rangschikking voorzien onder de naam laureaat van de Trophy Burggravin Elizabeth Vanaudenhove.
  1. Er zijn speciale prijzen verbonden aan deze rangschikking.  Alle combinaties die aan het vereiste minimum aantal wedstrijddagen en proeven hebben deelgenomen komen hiervoor in aanmerking.
  1. De prijsuitreiking en huldiging heeft plaats op het feest van de UDR.
  1. De Raad van Bestuur heeft het recht om in alle gevallen eventuele onvolkomenheden van dit reglement te verbeteren of zelfs te wijzigen, wanneer zij oordeelt dat zulks noodzakelijk is voor de goede gang van zaken.

 

 1. Reglement Trophy UDR

Gedurende het officiële seizoen wordt de Trophy UDR betwist.  Hij staat open voor alle dressuurruiters met vergunning UDR-paarden.
Er zijn geldprijzen aan verbonden voor een bedrag van 1.200 Euro (864 Euro voor de dagklassementen + 336 Euro voor het eindklassement).

 1. Proeven : Tr/09 – E5/09 – A6/09 – L6/09 – L9/09 – M4/09 – M9/09 – Prix St Georges/09
  – Intermédiaire I/09
 2. Elke proef komt in de loop van het seizoen drie maal in aanmerking voor de Trophy UDR.
 3. Dagklassementen: 36 Euro + gewone geldprijzen + bekers, stalplaten en erelinten.
 4. Eindklassement:

Er dient aan drie in aanmerking komende proeven te worden deelgenomen (zie kalender). Klassement volgens gemiddelde van de drie beste uitslagen door combinatie ruiter-paard behaald (zelfs in verschillende niveaus). In principe kan éénzelfde combinatie zes proeven in aanmerking doen komen ( bvb 3 x E5/09 + 3 x A6/09 ).  De drie beste % tellen.

5.Prijzen: Trophy UDR + 336 Euro te verdelen over alle geklasseerden.

 1. Reglement TROPHY Alphabet Belgium Pony’s
 1. De Trophy Alphabet Belgium staat open voor alle dressuurruiters met vergunning UDR-pony.
 2. Er zijn 860 Euro aan geldprijzen aan verbonden (645 Euro dagklassementen en 215 Euro eindklassement).
 3. Proeven: Training/09 – E7/09 – A5/09 – A10/09 – L2/13 – L8/13 – Preliminary/09 – Team Test/09.  Iedere proef zal drie maal per seizoen in aanmerking komen.  Aan iedere proef zijn er die dag 27 Euro aan geldprijzen verbonden (+ gewone geldprijzen + bekers, stalplaten en erelinten).
 4. Eindklassering:

Er dient aan minimum drie in aanmerking komende proeven te worden deelgenomen (zie kalender).
Klassement volgens gemiddelde der drie beste uitslagen door combinatie ruiter-pony behaald( zelfs in verschillende niveaus).
In principe kan éénzelfde combinatie zes proeven in aanmerking doen komen(bvb 3 x Training/09 + 3 x E5/09 ).
De drie beste % tellen.

Prijzen: Trophy UDR pony’s + 215 Euro te verdelen over alle geklasseerden

4. Reglement TROPHY Taverne Cardijn

Gedurende het officiële seizoen wordt de Trophy Taverne Cardijn betwist.
Hij staat open voor alle dressuurruiters met een vergunning UDR (paarden/pony’s).
De combinatie die dit wenst, kan in het hoogste niveau waarin hij rijdt, tevens een Kür op muziek voorstellen.
Op die wedstrijddag kan die combinatie dus drie proeven voorstellen.
Een ruiter die twee paarden/pony’s rijdt in een verschillend niveau, kan dan ook twee Kuren op muziek voorstellen.
Er zijn enkel voor het eindklassement geldprijzen voorzien.

Proeven: Kür op muziek A-kur, L-kur, M-kur & Kleine Tour ( niv. 1,2,3,4)

Op één wedstrijddag wordt de Kür van het niveau betwist , vermeld op het voorprogramma.

Dagklassementen :

Tijdens de wedstrijden worden enkel bekers, stalplaten en  erelinten uitgereikt.

Eindklassement :

De combinatie die tijdens het seizoen heeft deelgenomen aan vijf proeven van een bepaald niveau, komt in aanmerking voor het eindklassement.
De % van deze 5 proeven, of indien de combinatie meer proeven gereden heeft, de % van de 5 beste proeven, komen in aanmerking voor het eindklassement.

5. Criterium MINIEMEN PONYS

Tijdens het officiële seizoen wordt een criterium miniemen pony’s ingericht voor alle pony-ruiters met een vergunning UDR, die op 1 april van dat jaar, start van het officiële seizoen, de leeftijd van tien jaar nog niet bereikt hebben.

Geldprijzen :

Er zijn geen geldprijzen voorzien. Elke deelnemer krijgt een beker en erelint.

Eindklassement :

De combinaties die tijdens elf wedstrijddagen deelgenomen hebben aan de proef miniemen , komen in aanmerking voor het eindklassement.  De zes beste resultaten bepalen de rangschikking.

6. Prijs voor de Meeste Doorgangen

De combinatie die tijdens het zomerseizoen het hoogste aantal doorgangen behaalt ,wordt
winnaar van deze prijs in natura.
Er is een prijs voorzien voor de combinatie paard/ruiter & voor voor de combinatie pony/ruiter.

 

 

*****************